គម្លាត​ទម្ងន់​ពុំមែន​ជា​ឧបសគ្គ​នៃ​សេចក្តីស្នេហា​ទេ គម្លាត​ផ្លូវចិត្ត​ ទើប​ជា​ឃាតករ​នៃ​សេចក្តីស្រឡាញ់​ – CEN