អង្គការ NASA ដឹង តែ​ព្យាយាម​លាក់​រឿង​សាកសព​មនុស្ស​ភព​ដទៃ នៅ​លើ​ភព​ព្រះ​អង្គារ​!? – CEN