រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ទំនាក់ទំនង​អន្តរជាតិ​ចិន ​៖ ទោះបី​មាន​អ្វី​កើតឡើង​ក៏ដោយ ក៏​ទំនាក់ទំនង​កម្ពុជា​ចិន នៅតែ​បន្ត​យ៉ាង​រឹងមាំ​ដដែល​ – CEN