ចិន​ជោគជ័យ​ក្នុងការ​សាកល្បង​នាវា​ផ្តុ​ក​យន្ដហោះ​ផល​តិ​ដោយ​ខ្លួនឯង​ – CEN