វៀតណាម​៖ ចាប់​ជនល្មើស​ម្នាក់​ជា​សមាជិក​អង្គការ​ប្រតិកិរិយា​Việt Tân ឆ្លងដែន​ចូល​ពី​កម្ពុជា​ជាមួយ​អាវុធ​និង​គ្រាប់​ជាច្រើន​ – CEN