វិទ្យាសាស្ត្រ​បញ្ជាក់​៖ ត្រូវមាន​ទម្លាប់​ល្អ​២​នេះ​ដើម្បី​បញ្ចុះទម្ងន់​ – CEN