បើក​វគ្គ​បណ្ដុះបណ្ដាល​ផ្នែក​គ្រប់គ្រង​សហគ្រិន និង​ផ្ដួចផ្ដើម​ឲ្យ​ស្ដ្រី​ប្រើប្រាស់​បច្ចេកវិទ្យា​គមនាគមន៍​ព័ត៌មានវិទ្យា​ – CEN