រួមភេទ​ជាមួយ​អនីតិជន​ក្រោម​អាយុ​១៥​ឆ្នាំ មួយ​ឆ្នាំ​មុន​ហើយ​គេចខ្លួន ត្រូវ​ចាប់ខ្លួន​តាម​ដីកា​ – CEN