មានកូន​ស្រីក្មេងៗ​ត្រូវ​ប្រយ័ត្ន​ពួក​កើតរោ​គចិត្ត ដូច​ករណី​នៅ​ហ្វីលីពីន​មួយ​នេះ​… (វីដេអូ) – CEN