បណ្ដា​ធនាគារ និង​គ្រឹះស្ថាន​ហិរញ្ញវត្ថុ​ឯកជន ត្រូវ​បង្កើន​ការប្រុងប្រយ័ត្ន និង​រៀបចំ​ប្រព័ន្ធ​សុវត្ថិភាព​ – CEN