រដ្ឋ​មន្ត្រី​បរិស្ថាន វាយតម្លៃ​ហេតុ​ប៉ះពាល់​បរិស្ថាន​ – CEN