ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ ដែល​មិន​ទាន់​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត ពីមុនមក ដែល​ទើប​ដល់​អាយុ​១៨​ឆ្នាំ ត្រូវ​ទៅ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ – CEN