ជំរុញ​ឱ្យ​មន្ត្រី​មូលដ្ឋាន បន្ត​ខិតខំ​ធ្វើ​ការបម្រើ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ទ្វេ​ឡើង​ – CEN