ផ្ទុះអាវុធ នៅ​តំបន់​ជិត​ស្ថានីយ៍​រថភ្លើង​ក្រោម​ដី Oxford Circus ប្រទេស​អង់គ្លេស​ – CEN