យន្ដហោះ​ប្រយុទ្ធ​ជប៉ុន​រាំង​ស្កាត់​យន្ដហោះ​រុស្ស៊ី​ – CEN