លើកទីមួយ​ហើយ​ដែល​ម៉ាឡេស៊ី ​ប្រើ​រំពាត់​ពិន័យ​ស្ត្រី​ស្រ​ឡា​ញ់ភេទ​ដូច​គ្នា​ – CEN