អ្នក​បង់ពន្ធ​អាច​ដាក់​ពាក្យបណ្តឹង មន្ត្រី​ពន្ធដារ​យក​ប្រាក់​ពន្ធ លើស​ពី​ចំនួន​កំណត់​ក្នុង​វិក្កយបត្រ​ – CEN