គ្រឿងសម្អាង​ក្រែម​ Firmax3 ផ្សព្វផ្សាយ​ឃោសនា ភូតកុហក​បោកប្រាស់ បំផ្លើស​ហួស​ពី​ការពិត​ – CEN