​គណបក្ស​១៦​មិន​មាន​អាសនៈ​នៅក្នុង​រដ្ឋសភា ឯកភាព​ជា​ឯកច្ឆន្ទ បង្កើត​ឧត្តម​ក្រុមប្រឹក្សា​ពិគ្រោះ និង​ផ្តល់​យោបល់​ – CEN