​គ្រូបង្វឹក​ថ្មី​ក្រុម​ជម្រើសជាតិ Honda នឹង​ផ្ដល់​រាល់​បទពិសោធន៍ ហើយ​ធ្វើឲ្យ​អ្នកគាំទ្រ​រីករាយ​ – CEN