ជនជាតិ​ជប៉ុន​ចំណាយ​តែ​១០​នាទី ដើម្បីឱ្យ​ខ្យង ងាវ បញ្ចេញ​អស់​កាកសំណល់ ហើយ​បន្លែ​ដែល​ស្រពោន​ក្លាយជា​ស្រស់​ – CEN