អង្គទូត​ចំនួន​៩ អវត្តមាន ក្នុង​ពិធីបើក​កិច្ចប្រជុំ​លើកដំបូង នៃ​រដ្ឋ​សភា​អាណត្តិ​ទី​៦ – CEN