ជំរុញ​អាជ្ញាធរ និង​មន្ទីរ​ពាក់ព័ន្ធ ផ្តល់​សេវា​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ ឲ្យបាន​លឿន និង​ទាន់​ពេលវេលា នៅក្នុង​រដ្ឋាភិបាល​ថ្មី​ – CEN