បញ្ឈប់​មិនឲ្យ​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​គ្រឹះស្ថាន​ឥណទាន​ជនបទ​ចំនួន​២៦ – CEN