លោកប៉ែន បូណា ៖ អ្នកសារព័ត៌មាន ចង់ឲ្យសំឡេង សំណូមពរ ដែលជួបប្រទះ ត្រូវមានដំណោះស្រាយ – CEN