​ស្មាន​មិន​ដល់​ថា អ្នកធ្វើការ​ក្រុមហ៊ុន​ជាមួយ គឺ​ជា​ឪពុក​បង្កើត​សោះ រហូតដល់​ពេល​ម្តាយចិញ្ចឹម​ប្រាប់ថា​… – CEN