​ក្បាលម៉ាស៊ីន រាជរដ្ឋាភិបាល​អាណត្តិ​ទី​៦ ត្រូវបាន​បង្កើត​ – CEN