អ្នក​បើក​ឡាន​ប្រណាំង​អាជីព បន្លំ​ខ្លួន​ធ្វើ​មក​រៀន​បើកបរ មានអី​គ្រូបង្រៀន​ស្ទើ​រលស់​ព្រលឹង នៅពេល​នាង​បញ្ចេញ​ជំនាញ​ជ្រែរ​ (វីដេអូ) – CEN