មិត្តស្រីវីរជនសង្គ្រោះក្មេងៗនៅរូងថាមហ្លូង ដាក់ឲ្យធ្ងន់ៗដល់លោក Elon Musk ដែល​ប្រើ​សម្តី​មួល​បង្កាច់​​ចោទ​មិត្ត​ប្រុស​ខ្លួន​នូវ​ពាក្យ “paedo” បែបនេះ – CEN