អាហារ ៧ មុខ គួរ​ចៀសវាង​ពេល​គ្រុនក្តៅ ដើម្បី​បញ្ចៀស​ជំងឺ​កាន់តែ​ធ្ងន់ធ្ងរ​ជាង​ – CEN