បច្ចេកវិទ្យាកំព្យូទ័រថ្មីៗ និងចុងក្រោយបង្អស់ មាននៅហាងកំព្យូទ័រ ចន្រ្តា – CEN