វិធីសាស្ត្រ​ងាយៗ​ដែល​អ្នក​អាច​ធ្វើបាន ដើម្បី​បង្ការ​ជំងឺ​ឬ​ស​ដូង​បាត​ – CEN