បាញ់រះ​នៅ​ធនាគារ​អាមេរិក មនុស្ស​យ៉ាងតិច​៣​នាក់​ស្លាប់​ – CEN