​ទីតាំង​កន្លែង​ប្រជល់មាន់​ដុះ​ស្លែ ដុត​បំផ្លាញ​សម្ភារ នៅនឹងកន្លែង​ – CEN