ពាណិជ្ជករ​ចិន​ត្រូវបាន​ចាប់ខ្លួន ព្រោះ​ប្រមាថ​ប្រធានាធិបតី Kenya – CEN