នារីៗ​ដែល​មិន​ចង់​ឡើង​គីឡូ​ខ្លាំង​ទេ គួរ​ចៀសវា​អាហា​រទាំង ៥​មុខ​នេះ​ – CEN