និស្សិត​ស្រីថៃ២​​នាក់​​ដែល​រក​ឃើញ​​ស្លាប់​នៅក្នុងបន្ទប់​ក្នុង​​ទី​ក្រុង Seattle ត្រូវ​សន្មត់​ថា​ជា​ករណី​ «មនុស្សឃាត-អត្តឃាត» គ្នាឯង – CEN