ចាំបាច់​ទៅ​ស្រាត​ឲ្យ​ខុសច្បាប់ ស្លៀកពាក់​បែបនេះ​ជាការ​ស្រេច​! – CEN