​គ្រាន់តែ​គេង​ស្រាត​សោះ ក៏​មាន​ប្រយោជន៍​ច្រើន មិន​គួរឲ្យ​ជឿ​! – CEN