បច្ចេកវិទ្យា​ទំនើប​ឥទ្ធិពល​ទៅលើ គ្រប់​វិស័យ​សូម្បី​តែ​របរ​…​ស្មូម​! – CEN