ហានិភ័យ​ពីរ អាច​នាំ​ផល​អាក្រក់​ដល់​ប្រទេស​ចិន​ក្នុង​សង្គ្រាម​ពាណិជ្ជកម្មជាមួយអាមេរិក​ – CEN