បុរស​ម្នាក់​ចាប់​ឆ្កែ មាន់ និង​គីង្គក់​ជា​ច្រើន​ក្បាល​ខាំ​ក បឺត​ឈាម​ស៊ី​ – CEN