ទាំងនេះ​គឺជា​រោគសញ្ញា ដែល​សង្ស័យ​ថា ​អ្នក​មាន​ជំងឺមហារីក​ស្បែក​ – CEN