បេក្ខជន​១២​រូប នឹង​ក្លាយជា​តារាចម្រៀង​ផ្សព្វផ្សាយ​ពី​បរិស្ថាន​ – CEN