ការដាក់​ឲ្យ​លោក កឹម សុខា ស្ថិតនៅ​ក្រៅ​ឃុំ​បណ្តោះអាសន្ន គឺ​ដោយសារ​បញ្ហា​សុខភាព​ – CEN