ប្រទេស​ថៃ​ឱ្យ​នាំ​ត្រឡប់containers«​ខ្មោច​»ជាង​២០០០ – CEN