អាហារ​ទាំងនេះ ស្ត្រី​មាន​ផ្ទៃពោះ​ត្រូវ​ចៀសវាង​ដាច់ខាត​ – CEN