ញៀន​ថ្នាំ និង​ស្រវឹង​ខូច ឈ្លោះ​ជាមួយ​ម្តាយ ដុត​ផ្ទះ​ចោល​ – CEN