ស្រទាប់​យុវជន​មួយចំនួន​បាន​លង់ខ្លួន​ជាមួយគ្រឿងញៀន​ – CEN