វាសនា​ខ្ពស់​ណាស់ នាវិក ២​រូប បាន​ចាកចេញ​ពី​នាវាមុជទឹក​បាត់​ខ្លួន​របស់​អា​ហ្សង់​ទីន មុន​ពេល​វា​ចាកចេញ​ទៅ​…​រហូត​ – CEN